Fm-Online.pl
strona internet
 
Regulamin członka Klubu FM GROUP

1. Członkiem Klubu FM Group (Dystrybutorem) może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna, która zostanie zarekomendowana do Klubu FM Group przez jego uczestnika Członka Klubu (Sponsor). Zarekomendowany kandydat na Członka Klubu zawiera umowę o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów FM Group. Kandydat zostaje uczestnikiem Sieci Dystrybutorów FM Group , Członkiem Klubu FM Group z chwilą otrzymania podpisanej przez przedstawiciela Sieci Dystrybutorów FM Group umowy o uczestnictwo oraz dokonania zakupu zestawu startowego, niezbędnego w prezentowaniu oferty kosmetyków FM.

2. Miejsce stałego pobytu Członka Klubu będącego osobą fizyczną lub miejsce jego długotrwałego zamieszkania oznacza rezydencję w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Rezydencja jest miejscem zawarcia umowy z punktem sprzedaży FM Group w kraju rezydencji. Rezydencją osoby prawnej jest miejscowość, w której znajduje się jej statutowa siedziba.

3. W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu lub miejsca długotrwałego zamieszkania Członka Klubu będącego osobą fizyczną oraz w przypadku zmiany siedziby Członka Klubu będącego osobą prawną należy powiadomić o tym FM Group World oraz punkt sprzedaży FM Group właściwy dla nowej rezydencji. Jeżeli w danym kraju nie ma otwartego punktu sprzedaży FM Group osoba zainteresowana może podpisać umowę w każdym innym najbliższym kraju, gdzie punkt sprzedaży FM Group jest otwarty.

4. Członek Klubu przynależy do międzynarodowej Sieci Dystrybutorów FM Group World. Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykorzystania wyłącznie przez FM Group World w bazie danych dystrybutorów Sieci Dystrybutorów FM Group, tworzonej w ramach organizowania międzynarodowej Sieci Dystrybutorów FM Group, prowadzącej sprzedaż bezpośrednią kosmetyków FM w systemie marketingu bezpośredniego MLM.

5. Członek Klubu FM może posiadać jeden numer ID w bazie FM Group World, przy czym dotyczy to także przypadku zawarcia umowy o przekazaniu przejęciu praw i obowiązków Członka Klubu pomiędzy dwoma Członkami Klubu. W tym ostatnim przypadku wstępujący Członek Klubu kontynuuje członkowstwo wyłącznie pod numerem ID przejętym od ustępującego Członka Klubu.

6. Członkowie Klubu będący małżeństwem, wspólnicy spółki osobowej oraz spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą obejmującą sprzedaż bezpośrednią kosmetyków FM mogą na ich wniosek posiadać jeden wspólny numer ID; w systemie zamówień i rozliczeń osoby te traktowane są jak jeden Członek Klubu.

7. Prawa Członka Klubu nie przechodzą na osoby trzecie i nie mogą być przekazywane ani przenoszone na osoby trzecie, z wyłączeniem następujących przypadków: (a) współmałżonek, wspólnik spółki osobowej lub wspólnik spółki cywilnej, który został zgłoszony jako prowadzący wspólną z Członkiem Klubu działalność uczestnika Sieci Dystrybutorów FM Group, może kontynuować samodzielną działalność w swoim miejscu Sieci Dystrybutorów FM Group, jeśli dotychczasowy Członek Klubu rozwiązał umowę o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów FM Group albo zmarł (b) Członek Klubu może za zgodą FM Group Polska wprowadzić na swoje miejsce w Sieci Dystrybutorów FM Group dowolną pełnoletnią osobę fizyczną, na podstawie pisemnej umowy o przekazaniu przejęciu praw i obowiązków ustępującego Członka Klubu, przy czym osobą wprowadzoną na miejsce ustępującego Członka Klubu nie może być osoba uprzednio pozbawiona członkowstwa w Klubie FM Group za naruszenie zasad Regulaminu albo (c) spółka kapitałowa prawa handlowego powstała w wyniku połączenia lub przekształcenia osoby prawnej będącej Członkiem Klubu może kontynuować działalność pod numerem ID przekształconej lub połączonej osoby prawnej.

8. Członek Klubu w systemie organizacji sprzedaży oraz marketingu wielopoziomowego korzysta z praw dystrybutorów Sieci Dystrybutorów FM Group jednolitych dla całej Sieci Dystrybutorów FM Group World.

9. Zasady ustalania punktów przysługujących Członkowi Klubu za wyniki sprzedaży poszczególnych kosmetyków FM oraz przysługujące za to rabaty albo wynagrodzenie określa Plan marketingowy.

10. Członek Klubu kupuje kosmetyki FM głównie w kraju rezydencji, w którym podpisał umowę. Członek Klubu ma prawo do zakupów produktów w innym kraju, niż kraj rezydencji, jednak nie więcej niż 30 szt. perfum lub ich równowartość punktową 516,34 pkt w ciągu miesiąca.

11. Członek Klubu będący osobą fizyczną, nie prowadzący na własny rachunek działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej kosmetyków FM, kupuje towary na własne potrzeby dla siebie oraz członków rodziny i przyjaciół wyłącznie w celu reklamowania i promocji kosmetyków FM.

12. Członek Klubu może prezentować kosmetyki FM na festynach, targach, jarmarkach, ale wyłącznie w celach reklamowych lub dla pozyskania nowych członków Klubu FM.

13. Członek Klubu będący osobą fizyczną, nie prowadzący na własny rachunek działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej kosmetyków FM, może w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionymi kosmetykami FM, zestawami startowymi lub innymi materiałami odstąpić od umowy sprzedaży dotyczącej tej konkretnej zawartości przesyłki, pod warunkiem dokonania zwrotu nienaruszonego towaru na własny rachunek. Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane do FM Group Polska przed upływem 10 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku odstąpienia od umowy zapłacona przez Członka Klubu cena pomniejszona o koszty wysyłki podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru, a wykorzystany rabat lub wypłacone wynagrodzenie uzyskane przez Członka Klubu w związku z zakupem partii towaru objętej odstąpieniem od umowy sprzedaży podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru i zostanie potrącone przez FM Group Polska z wymagalnymi należnościami Członka Klubu. Wszystkie punkty naliczone Członkowi Klubu z tytułu sprzedaży partii towaru objętej odstąpieniem od umowy sprzedaży zostaną anulowane i odliczone od obrotu wszystkim pozostałym uczestnikom Sieci Dystrybutorów, którym te punkty zostały naliczone. Korekta wynagrodzeń tych uczestników Sieci Dystrybutorów w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży i zwrotem towaru przez Członka Klubu dokonywana będzie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

14. Członek Klubu może prowadzić sprzedaż bezpośrednią kosmetyków FM i świadczyć usługi reklamowe kosmetyków FM i znaku firmowego FM Group na rzecz Sieci Dystrybutorów FM Group; w tym celu Członek Klubu zawiera z FM Group Polska umowę o prowadzenie sprzedaży bezpośredniej i usług reklamowych. Członek Klubu prowadzący sprzedaż kosmetyków FM na podstawie takiej umowy działa we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot gospodarczy. Sprzedaż bezpośrednia kosmetyków FM nie może być prowadzona w sklepach, kioskach, na straganach ani w żadnych innych stałych zorganizowanych punktach sprzedaży detalicznej.

15. Członek Klubu będący osobą fizyczną nie prowadzący na własny rachunek działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej kosmetyków FM, kupujący kosmetyki FM na własne potrzeby może również świadczyć usługi reklamowe, w tym promować kosmetyki FM i znak firmowy FM oraz otrzymywać wynagrodzenie z tytułu usług reklamowych Sieci Dystrybutorów FM Group i znaku FM Group.

16. Członek Klubu będący osobą fizyczną, nie prowadzcąy na własny rachunek działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej kosmetyków FM, może świadczyć usługi reklamowe za wynagrodzeniem na podstawie umowy zlecenia zawartej z FM Group Polska, obejmującej oświadczenie Członka Klubu, że nie prowadzi sprzedaży kosmetyków FM zakupionych od FM Group oraz że usługi reklamowe na rzecz Sieci Dystrybutorów FM Group nie są przez niego wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Członek Klubu świadczący usługi reklamowe na podstawie umowy zlecenia nie ma prawa do rabatów. świadczenie usług reklamowych na rzecz Sieci Dystrybutorów FM Group i znaku FM na podstawie umowy zlecenia nie może trwać dłużej niż przez okres jednego roku kalendarzowego.

17. Członek Klubu prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą na podstawie umowy o prowadzenie sprzedaży bezpośredniej i świadczenie usług reklamowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego obejmując miesiąc wystawia fakturę za wykonywane usługi reklamowe sieci i znaku FM Group (treść faktury: usługi reklamowe sieci i znaku FM Group), a Członek Klubu będący osobą fizyczną świadczący usługi reklamowe na rzecz Sieci Dystrybutorów FM Group i znaku FM na podstawie umowy zlecenia, zgodnie z tą umową wystawia rachunek za wykonywane usługi reklamowe sieci i znaku FM Group (treść rachunku: usługi reklamowe sieci i znaku FM Group). Wynagrodzenie za świadczenie usług reklamowych i znaku FM Group jest wypłacane w kraju rezydencji Dystrybutora.

18. Członek Klubu, który w miesiącu kalendarzowym nie nabędzie kosmetyków FM o łącznej wartości punktowej minimum 34,42 pkt traci prawo do wynagrodzenia oraz do rabatu handlowego przysługujących mu za ten miesiąc kalendarzowy.

19. Członek Klubu kupuje kosmetyki FM za ceny ustalane w cenniku dostępnym na stronie internetowej FM.

20. Członek Klubu świadczący usługi reklamowe na rzecz Sieci Dystrybutorów FM Group na innej podstawie niż umowa zlecenia, może uzyskać rabat (marże handlową) na nabywane kosmetyki FM, udzielany zgodnie z Planem marketingowym. Rabat udzielony z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 90% wartości jednego zamówienia dotyczącego wartości towarów objętych rabatem. Udzielony rabat może być wykorzystany wyłącznie w kraju rezydencji Dystrybutora.

21. Członek Klubu sprzedaje kosmetyki FM wyłącznie za cenę katalogową określoną w Katalogu Zapachów FM. Ceny katalogowe nie dotyczą okresowych promocji.

22. Członek Klubu jest zobowiązany do terminowego odbierania przesyłek i regulowania należności, a w przypadku nie odebrania zamówionego towaru ; do zapłacenia kosztów jej zwrotu do nadawcy.

23. Katalog Zapachów FM przeznaczony jest wyłącznie do użytku Członków Klubu. Kosmetyki FM są reklamowane jako oryginalne produkty FM Group. Członek Klubu nie może wprowadzać w błąd potencjalnych nabywców kosmetyków FM.

24. Członek Klubu FM nie jest pracownikiem ani agentem, ani komisantem firmy FM Group. W związku z tym nie ma prawa podejmować jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Sieci Dystrybutorów FM Group, a w szczególności zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz FM Group.

25. Członek Klubu nie może wykorzystywać Sieci Dystrybutorów FM Group do sprzedaży perfum i innych wyrobów perfumeryjnych, nie może także świadczyć usług reklamowych ani podejmować działań marketingowych na rzecz innych firm perfumeryjnych ani rozpowszechniać informacji, które mogą szkodzić firmie FM Group.

26. FM Group World jest administratorem bazy danych, w której znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych Członków Klubu. FM Group przetwarza dane osobowe oraz dane niezbędne do rozliczeń i współpracy z FM Group.

27. Celem zbierania danych osobowych Członków Klubu FM jest: rejestracja w bazie członków klubu FM umożliwiająca dokonywanie zakupów i organizację Sieci Dystrybutorów, dokonywanie rozliczeń finansowych i dokumentację operacji gospodarczych zgodnie z wymogami odrębnych przepisów, naliczanie rabatów i wynagrodzeń oraz prawidłową dokumentację, utrzymywanie kontaktu z liderami oraz z jego grupą, promowanie najbardziej aktywnych Członków Klubu.

28. Każdemu Członkowi Klubu FM przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do złożenia wniosku o aktualizację.

29. Członek Klubu FM może w dowolnym czasie rozwiązać za tygodniowym wypowiedzeniem umowę o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów FM Group przez złożenie pisemnego wypowiedzenia umowy na adres FM Group Polska, ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego. Ponowne wstąpienie do Klubu FM Group przez osobę, która rozwiązała umowę o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów FM Group jest możliwe po upływie 6 miesięcy od dnia ustania członkowstwa na skutek złożonego wypowiedzenia.

30. Członek Klubu FM jest zobowiązany do zakupu kosmetyków FM punktowanych na co najmniej 103,26 pkt w okresie 12 miesięcy od daty wstąpienia do Klubu; nie dokonanie takiego zakupu skutkuje wygaśnięciem umowy o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów FM Group w dniu następującym po upływie 12 miesięcznego okresu.

31. Członek Klubu FM będący osobą fizyczną może w każdym czasie odstąpić od umowy o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów FM Group ze skutkiem natychmiastowym składając na piśmie jednostronne oświadczenie woli skierowane na adres FM Group Polska; w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy odstępujący może zawrzeć umowę o odsprzedaży na rzecz FM Group Polska za 90% ceny nabycia, nabyte przez Członka Klubu w okresie 6 miesięcy poprzedzających odstąpienie od umowy o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów FM: kosmetyki FM i zestawy startowe nie używane, oraz wszelkie inne materiały informacyjno instruktażowe, reklamowe, próbki, zestawy prezentacyjne i promocyjne, ale pod warunkiem, że zostały one kupione albo udostępnione za wynagrodzeniem zapłaconym przez Członka Klubu w okresie 6 miesięcy poprzedzających odstąpienie od umowy oraz zostały zwrócone w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży lub wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Odstępujący od umowy jednocześnie zwróci wynagrodzenie, uzyskane przez niego od FM Group Polska w terminie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od umowy, naliczone od produktów zwróconych do firmy. Jednocześnie zostaną odpowiednio skorygowane wynagrodzenia uzyskane przez uczestników sieci dystrybutorów związane z wynikiem sprzedaży tych produktów przez odstępującego od umowy. Jeśli poszczególne kosmetyki FM były przedmiotem promocji lub innej obniżki cen, FM Group Polska odkupi zwrócony towar za 90% ceny zapłaconej przez Dystrybutora za zwracane towary, a gdy w dniu zwrotu zwracany towar został już wycofany ze sprzedaży decyzją FM Group World, prawo do zwrotu części ceny nie przysługuje. Prawo do zwrotu części ceny nie przysługuje za towary, nabyte w ostatnich trzech dniach roboczych każdego miesiąca kalendarzowego.

32. W stosunku do Członka Klubu, który narusza zasady niniejszego Regulaminu, Planu marketingowego lub inne obowiązujące zasady działania w Sieci Dystrybutorów FM Group, ustalone przez firmę FM Group World, ogłoszone i znane członkom Klubu lub nie wywiązuje się z przyjętych na siebie, a opisanych powyżej zobowiązań ; FM Group Polska ma prawo do zastosowania następujących sankcji:
a. Pozbawienie prawa do rekomendowania nowych Członków Klubu,
b. Czasowe zawieszenie umowy o uczestnictwo Członka Klubu, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, co jest równoznaczne z utratą prawa do dokonywania zakupów w FM Group Polska oraz utratą prawa do otrzymywania od FM Group Polska rabatów oraz wynagrodzenia w czasie zawieszenia umowy,
c. Rozwiązanie umowy o uczestnictwo i wykreślenie Członka Klubu z bazy danych.

33. W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów FM Group, a także w przypadku ustania członkowstwa na skutek wykreślenia Członka Klubu z bazy danych z powodu naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Planu marketingowego lub innych obowiązujących zasad działania w Sieci Dystrybutorów FM Group, wynagrodzenie należne odstępującemu albo wykreślonemu Członkowi Klubu za okres od dnia odstąpienia lub wykreślenia powinno być mu wypłacone. Kierownictwo nad Siecią Dystrybutorów utworzoną przez Członka Klubu, którego członkowstwo ustało na skutek wypowiedzenia umowy, odstąpienia od niej lub wykreślenia, przechodzi na Sponsora bezpośrednio najbliższego Członkowi Klubu, którego członkowstwo ustało. W przypadku zawarcia umowy o przekazaniu przejęciu praw i obowiązków Członka Klubu kierownictwo nad Siecią Dystrybutorów utworzoną przez ustępującego Członka Klubu przechodzi na Członka Klubu wstępującego zgodnie z umową o przekazaniu pr zejęciu praw i obowiązków Członka Klubu.

34. W przypadku ustania członkowstwa w Klubie FM z powodu śmierci Członka Klubu, którego działalność nie jest samodzielnie kontynuowana przez współmałżonka, wspólnika spółki osobowej lub wspólnika spółki cywilnej, który został zgłoszony jako prowadzący wspólną z Członkiem Klubu działalność uczestnika Sieci Dystrybutorów FM Group, kierownictwo nad Siecią Dystrybutorów utworzoną przez Członka Klubu, którego członkowstwo ustało, przechodzi na Sponsora bezpośrednio najbliższego odstępującemu Członkowi Klubu.

35. FM Group Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o której każdy członek Klubu zostanie powiadomiony na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

 

Jeśli jesteś zdecydowany rozpocząć z nami współpracę i wykupić STARTER prosimy kliknij w poniższy przycisk i wypełnij formularz rejestracyjny, a jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania prosimy o kontakt.